Dokumenty našeho Centra služeb a pomoci AVAZ Děčín
Přehled dokumentace
Seznam předpisů AVAZu a jejich čísla jednací
Seznam předpisů AVAZu a jejich čísla jednací  |
Práva a povinnosti uživatele sociálních služeb AVAZ Děčín
Práva a povinnosti člena AVAZu  |
Výroční zprávy našeho sdružení za rok
2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2009  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  |
Výroční zprávy našeho sdružení za rok
2017  | 2014  |
Zápisy z výborových schůzí č.
1/2009  | 2/2009  | 3/2009  | 4/2009  | 2/2008  | 3/2008  |

STANOVY ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ

I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR

Obsah
 1. Základní ustanovení
 2. Název a sídlo
 3. Charakter spolku
 4. Cíl činnosti spolku
 5. Členství ve spolku
 1. Práva a povinnosti členů
 2. Orgány spolku
 3. Valná hromada
 4. Výbor
 5. Předseda a místopředseda výboru
 1. Kontrolní komise
 2. Jednání jménem spolku
 3. Hospodaření spolku
 4. Zánik spolku AVAZ
 5. Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem registrace VSP/1-3837/90-R ze dne 28. 12. 1990.
 2. Ode dne účinnosti těchto stanov bude původní občanské sdružení používat označení z.s. - zapsaný spolek (dále jen spolek).

Článek II.

Název a sídlo

 1. Název spolku: Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z. s. (dále jen AVAZ).
 2. Sídlo spolku ke dni účinnosti těchto stanov je: Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín 2.

Článek III.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které sdružuje, pečuje a pomáhá občanům se zdravotním postižením, především osobám pohybujícím se na invalidním vozíku a dalším občanům (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), prosazuje jejich specifické potřeby a zájmy. Asociace působí v celé České republice prostřednictvím Centra služeb a pomoci (CSP) v Děčíně a v dalších krajích pomocí svých aktivistů, kteří pracují ve prospěch lidí s postižením v tom daném regionu, včetně vyhledávání osob se zdravotním postižením, zajištěním pro ně účinné pomoci a zapojením do práce Krajské rady osob se zdravotním postižením.

 1. Spolek je právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvem vnitra dle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Spolek sdružuje své členy a členky (dále členy) fyzické osoby, bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů a dále členy právnické osoby.
 3. Členem spolku může být každá fyzická osoba a právnická osoba, která splní podmínky pro členství stanovené těmito Stanovami. Každý člen spolku může kdykoliv ze spolku vystoupit.
 4. Spolek je samostatnou právnickou osobou a je oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a na vlastní odpovědnost. Členové spolku neručí za závazky (dluhy) spolku.

Článek IV.

Cíl činnosti spolku

 1. Cílem spolku AVAZ je:
  1. sdružovat především děti a dospělé osoby s těžkým zdravotním postižením, prosazovat jejich plnou integraci a samostatný způsob života.
  2. sledování přípravy a vlastní realizace staveb, včetně rekonstrukcí, zda odpovídají,stavebnímu zákonu a prosazovat odstraňování architektonických bariér u dřívějších staveb, aby splňovaly obecně technické požadavky, které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  3. obracet se na orgány AVAZ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich řešení,
  4. osobně se zúčastnit jednání AVAZ v případech, kdy je rozhodováno o jeho jednání nebo činnosti, AVAZ je povinna o tomto jednání členy včas informovat,
 2. Za tímto účelem AVAZ zajistí, podle svých finančních možností, sociální péči a pomoc, rehabilitační, zdravotní a edukační činnost, odstraňování technických bariér, zapůjčování kompenzačních pomůcek, práci na legislativě, rozvíjení technické a duchovní činnosti ve spolupráci s dalšími společenskými, zájmovými, církevními, hospodářskými, politickými organizacemi a dalšími hnutími. Je připuštěna i vedlejší hospodářská činnost na získání finančních prostředků pro potřeby spolku AVAZ.

Článek V.

Členství ve spolku

 1. Členem AVAZ mohou být fyzické osoby starší 18 let, mladší osoby do plnoletosti zastupují rodiče.
 2. O přijetí za člena AVAZ rozhoduje předseda spolku, na základě správně vyplněné písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením s vlastnoručním podpisem,
  2. úmrtím člena,
  3. u právnické osoby jejím zrušením,
  4. zrušením členství z důvodu neplnění členských povinností,
  5. zánikem AVAZ,
  6. zrušením členství pro poškozování jména AVAZ podle článku VI. , bodu 2, odstavce f,

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti AVAZ , zúčastnit se valné hromady,
  2. volit a od 18 let být volen do orgánů AVAZ,
  3. obracet se na orgány AVAZ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich řešení,
  4. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení a nahlížet do dokumentace,
  5. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
  6. osobně se zúčastnit jednání AVAZ v případech, kdy je rozhodováno o jeho jednání nebo činnosti, AVAZ je povinna o tomto jednání člena včas informovat,
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy AVAZ,
  2. platit schválený členský příspěvek spolku,
  3. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVAZ,
  5. na požádání pomáhat v AVAZ a i členům více postiženým, podle svých fyzických a duševních možností,
  6. nepoškozovat jméno AVAZ, zvláště pomluvami a hanobením nebo svým nevhodným a neslušným chováním,
  7. nevystupovat jménem AVAZ bez schválení výborem AVAZ,
  8. platit členské příspěvky vždy při první jakékoliv platbě za službu ( akci ) v roce nebo nejpozději do 30. června t.r. Pokud tak neučiní, přestane být informován o dění v AVAZ a nemůže nárokovat služby jako člen AVAZ.

Článek VII.

Orgány spolku

 1. valná hromada,
 2. výbor,
 3. předseda spolku,
 4. místopředseda spolku (vedoucí CSP),
 5. kontrolní komise.

Kandidát navržený do volené funkce v orgánech spolku musí být ke dni konání volební valné hromady řádným členem spolku se zaplaceným členským příspěvkem podle stanov.

Článek VIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. Schází se podle potřeby, minimálně však jednou za rok. Valnou hromadu svolává výbor. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně šest členů spolku. Volba výboru AVAZ a kontrolní komise se koná 1x za 4 roky. Bude-li ustanovena kontrolní komise, může též svolat valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování.
 2. Členové spolku se zúčastní valné hromady osobně, nebo v zastoupení jiného člena spolku.
 3. Valná hromada schvaluje všechna usnesení nadpoloviční většinou zúčastněných členů s hlasovacím právem. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, přičemž zastupující člen disponuje i hlasy zastoupených. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny zúčastněných členů.
 4. Kontrolní komise je ustanovena tehdy, když je odsouhlasena nadpoloviční většinou všech zúčastněných členů.
 5. Valná hromada:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. schvaluje zásady hospodaření,
  3. rozhoduje o výši členských příspěvků,
  4. rozhoduje o způsobu provádění voleb (přímé nebo tajné), volba výboru AVAZ musí být tajná,
  5. volí na dobu čtyř let členy výboru a kontrolní komise,
  6. rozhoduje o zániku spolku,
  7. rozhoduje o zrušení členství,
  8. je oprávněná rozhodnutím udílet závazné pokyny či omezit kompetence výboru,
  9. rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí,

Článek IX.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem AVAZ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má nejméně 5 členů a dva náhradníky pro případné ukončení činnosti člena ve výboru.
 3. Výbor řídí činnost AVAZ mezi zasedáními valné hromady. Výbor svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při menším počtu projednávaných bodů může jednání výboru proběhnout korespondenčně, či telefonicky.
 4. Výbor zejména:
  1. volí ze svého středu předsedu a stanovuje jeho odměnu,
  2. kontroluje činnost AVAZ,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. určí členy s podpisovým právem,
  6. doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
  7. rozhoduje o rozdělení práce v AVAZ a ve výboru,
  8. předkládá valné hromadě k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení,
  9. projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich,
  10. rozhoduje o zrušení členství v obdobích mezi valnými hromadami,
  11. výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů,

Článek X.

Předseda výboru a místopředseda výboru

 1. Předseda výboru je předsedou spolku a je statutárním orgánem spolku AVAZ. Odpovídá za celkový chod AVAZ.
 2. Předseda výboru zastupuje AVAZ navenek, jedná jeho jménem, podepisuje smlouvy.
 3. Předseda výboru přijímá nebo propouští pracovníky, určuje jejich pracovní náplň a odměnu .
 4. V nepřítomnosti předsedy výboru zastupuje AVAZ místopředseda výboru, a to v rozsahu nejnutnějších úkonů k zachování běžné činnosti AVAZ, včetně podpisu smluv.
 5. Vedoucí CSP je zároveň místopředsedou spolku a členem výboru a zodpovídá za činnost CSP, zejména ve vztahu k Zákonu o sociálních službách v platném znění Je v zaměstnaneckém poměru.
 6. V případě odstoupení předsedy výboru z funkce jeho povinnosti přebírá místopředseda výboru v rozsahu bodu č. 4. Místopředseda výboru je povinen do jednoho měsíce svolat výbor AVAZ, který zvolí nového předsedu výboru.

Článek XI.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem AVAZ, má tři členy a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, projednává stížnosti a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.
 4. Člen kontrolní komise má právo účastnit se jednání výboru jako host.
 5. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise písemnou zprávu o výsledcích kontrol a kontrolní činnosti. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru AVAZ.

Článek XII.

Jednání jménem spolku

 1. Jménem spolku jedná předseda výboru a v jeho nepřítomnosti pak místopředseda výboru. Každý z nich je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.
 2. Předseda a místopředseda výboru může v určité věci písemně zplnomocnit jiného člena spolku k jednání jménem spolku.

Článek XIII.

Hospodaření spolku

 1. AVAZ hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary, granty, dotace a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. výnosy majetku,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů asociace,
  4. členské příspěvky,
  5. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.
 3. Za hospodaření AVAZ odpovídá předseda výboru, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za uplynulý rok.

Článek XIV.

Zánik spolku AVAZ

 1. 1. Spolek AVAZ zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady. Na návrh valné hromady nebo alespoň dvou třetin členů spolku, může valná hromada schválit zrušení spolku, a to v případě, že pro návrh hlasovaly dvě třetiny členů spolku. Ustanovení o zániku spolku se přiměřeně použijí i na sloučení spolku.
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 2. Při zániku spolku AVAZ rozhodnutím valné hromady provede majetkové vypořádání výbor, při zániku rozhodnutím MV ČR provede majetkové vypořádání likvidátor. Likvidační zůstatek se převede v souladu s rozhodnutím výboru na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

Článek XV.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou.
 2. Schválením těchto nových stanov se zrušují stanovy registrované Ministerstvem vnitra české republiky pod číslem registrace VSP/1-3837/90-R ze dne 11. 1. 2010.
 3. V případě, že by schválené stanovy byly Ministerstvem vnitra odmítnuty podle § 8 Zákona č. 83/1990 o sdružování občanů, svolá výbor do 30 dnů od dne oznámení Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace stanov mimořádnou valnou hromadu ke schválení oprav ve stanovách a schválení nového znění stanov. Do doby rozhodnutí mimořádné VH by byly závazné stanovy platné před schválením nových stanov.
 4. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými předpisy, a to zejména Zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a platným občanským zákoníkem.
 5. Spolek může vydat organizační, jednací a provozní řád.
 6. Spolek se může obracet v souladu s cíli své činnosti na státní orgány s peticemi.
 7. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové AVAZ, i bez české národnosti, z osobností na poli zdravotnictví, kultury, školství, politiky, vědy, aj. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena spolku.
 1. V Děčíně dne 25. 10. 2015
 2.  
 3. Předseda spolku: Petr Kumstát, narozen 15. 11. 1951, bydlištěm Sládkova 4, 405 01 Děčín
 4. Místopředseda spolku: Bc. Jiří Pýcha, nar. 31. 10. 1955, bydlištěm Vančurova 569, 400 04 Trmice

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz

WebZdarma.cz