Bariéry okolo nás

Odstraňování architektonických bariér

Za dobu fungování AVAZu se podařilo díky spolupráci se Stavebním úřadem upravit větší množství přechodů i chodníků pro vozíčkáře po celém Děčíně. Průběžně se také zasazujeme o zřízení parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením u veřejných objektů, zejména úřadů a institucí, které musí lidé s handicapem navštěvovat stejně jako jiní občané.

K jednáním o odstranění bariér využíváme nejvíce podnětů od občanů, kteří se s bariérami potkávají v místě svého bydliště. Stejně jako v roce 2013, tak i v roce 2014 jsme absolvovali schůzky na Stavebním úřadě, kde jsme stanovili několik prioritních míst, o kterých se domníváme, že bariérovost prostředí je u nich nejpalčivějším problémem. Na podzim jsme pak mohli konstatovat, že se opět povedlo několik míst uvést do stavu, který je pro lidi s postižením již vyhovující.

Stali jsme se také smluvními partnery magistrátu města Děčína v některých projektech, realizujících rekonstrukce budov magistrátu. Po uvedení do provozu budou tyto budovy přístupné široké veřejnosti, přičemž působíme jako konzultanti bezbariérových úprav.

Odstraňování architektonických bariér pro vozíčkáře jako jsou přechody, nájezdy na chodník, vstupy do budov, parkovací místa pro osoby tělesně postižené je cílem naší organizace i v rámci Komunitního plánování města Děčína.

Druhý komunitní plán obsahuje jako jeden z prioritních cílů zpracování studie Město Děčín bez bariér, která se má stát uceleným návodem a zároveň systematickou cestou, jak v odstraňování bariér pokračovat. Je vytvořena funkční pracovní skupina, jejíž jsme členy, která v současné době vytýčila tzv. páteřní trasu. Trasa spojuje všechny části centra Děčína od budovy Magistrátu na Mírovém náměstí směrem k budově OSSZ, dále přes autobusové nádraží a budovu České pošty 2 k nádraží ČD, dále po nábřeží na Tyršovu ulici, přes Masarykovo náměstí k poště 1 a pokračuje po 2.polské armády k poliklinice, za kterou vede přes kruhový objezd na Litoměřickou ulici a spojuje tak Staré Město s poliklinikou.

V roce 2014 již naplno probíhaly činnosti popsané v 2. Komunitním plánu města Děčína. Jedním z jeho hlavních cílů je vytvoření studie „Město Děčín bez bariér“. Tato studie má za cíl vytipovat páteřní (nejpoužívanější) trasy spojující jednotlivé městské části, popsat problematická bariérová místa a stanovit další postup k odstraňování bariér v Děčíně.

V roce 2011 byla sestavena pracovní skupina, která stanovila páteřní trasu, na níž by měly být odstraněny bariéry pro všechny druhy postižení. Pracovní skupina ve své činnosti pokračovala i v roce 2012, 2013 a 2014, prováděla mapování zvolených tras. Současně se konala i jednání mezi zainteresovanými odbory magistrátu a zároveň s touto činností byla mapována bezbariérovost základních škol a zařízení pro děti předškolního věku (mateřské školky).

Stavební úřad

Jednání na Stavebním úřadu Magistrátu města Děčína probíhají alespoň 2x ročně za účasti odpovědných pracovníků Magistrátu z různých odborů. Zde projednáváme jednotlivá nejpalčivější místa, jejichž bariérovost znemožňuje bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením po městě. Podnětů k řešení je celá řada, na spolupráci a snahu úředníků věci řešit si nemůžeme stěžovat, nicméně narážíme na značný nedostatek finančních prostředků, které mají tito lidé možnost věnovat úpravám bariérových míst.

Každá zima, každá záplava a povodeň, které se nám poslední roky stále častěji opakují, znamenají nutné opravy komunikací a dalších míst, které slouží všem, nejen zdravotně postiženým. Jestliže hrozí sesuvy půdy, narušení opěrných zdí a podobné nehody, ohrožující život a majetek všech občanů, je jistě pochopitelné, že tyto investice mají přednost.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

V rámci IPRM jsme byli přizváni k posouzení několika projektů z hlediska bezbariérovosti a přístupnosti pro OZP. Jednalo o dílčí projekty IPRM "Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí"; "Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání"; "Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity"; "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad"; "Zámek Děčín - kulturně společenské centrum".

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz