Asociace AVAZ poskytuje tyto služby
VP - 5/2016

POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY A CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CENTREM SLUŽEB A POMOCI (CSP) ORGANIZACE AVAZ DĚČÍN

Poslání

ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
je zapsaný spolek, který pečuje a pomáhá občanům se zdravotním postižením, především osobám pohybujícím se na invalidním vozíku a prosazuje jejich specifické potřeby a zájmy. Posláním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti a v provozování a hájení jejich zájmů.

Měnit postoj společnosti, prosazovat pro osoby s postižením podporu založenou na rovnoprávných občanských principech a probudit ve všech lidech s postižením pocit hrdosti a nezávislosti. Každý člověk musí mít možnost vést život, za který je sám zodpovědný a jehož směr si určí sám.

Cíle služby

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným životem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. CSP poskytuje svým klientům především následující služby:

Odborné sociální poradenství - s cílem pomoci (OZP) nalézt optimální řešení nastalé nedobré sociální situace a poskytnout návod na řešení. Směřovat klienta ke zvýšení jeho soběstačnosti, informovanosti a aktivitě. Měřitelnost cíle - viz kontakty a intervence.

Terenní služba - s cílem poskytnout co nejvíce OZP pomůcku na dobu nezbytně nutnou, než je pomůcka přiznaná příslušnou pojišťovnou anebo pokud je postižení jen přechodného rázu. Měřitelnost cíle - Smlouvy na věc movitou.

Půjčovna kompenzačních pomůcek - s cílem poskytnout co nejvíce OZP pomůcku na dobu nezbytně nutnou, než je pomůcka přiznaná příslušnou pojišťovnou a nebo pokud je postižení jen přechodného rázu.
Měřitelnost cíle - viz Sešit kontaktů. Předávací protokoly.

Víkendové rekondiční pobyty a týdenní pobyty - víkendové pobyty jsou pouze pro členy AVAZu zaměřené na sport a využití volného času. Poskytujeme tak zájemcům možnost setkávat se s přáteli s podobným osudem, což vede ke zmírnění pocitu osamění a zabránění sociálního vyloučení. U osob - účastníků pobytu - s těžším zdravotním postižením (neschopnost samostatného pohybu a sebeobsluhy), je možnost účasti pouze s vlastním doprovodem. Měřitelnost cíle - viz účastníci pobytů. Uvedené služby jsou v CSP evidovány a dávají reálný přehled o jejich efektivnosti a nezastupitelnosti pro občany se zdravotním postižením v našem regionu.

Zásady poskytování služeb

 • Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace je poskytováno bezplatně
 • Při poskytování služby musí být zachována lidská důstojnost klienta. Klient je vždy rovnocenným partnerem
 • Pomoc vychází z individuální potřeby klienta. Jeho vůli je třeba respektovat
 • Pomoc působí aktivně, podporovat klienta v jeho samostatnosti v rozhodování a konání
 • Pomoc motivuje klienta k pozitivní změně nepříznivé situace tak, aby v nepříznivé situaci nesetrvával, nebo jí dále neprohluboval
 • Pomoc je poskytována v zájmu klienta, v náležité kvalitě a při dodržování lidských práv a svobod. Klienta je třeba chránit před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním (tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým, kombinovaným i jiným) postižením v nepříznivé sociální situaci, ocitající se v naléhavé krizi v osobním životě nebo mají dočasně či trvale sníženou schopnost uplatňovat vlastní zájmy a práva. Služby jsou poskytovány všem bez rozdílu zdravotního postižení, věku, kulturní a náboženské a etnika.

Nabídka služeb

Naše asociace AVAZ, Vám předkládá nabídku poskytovaných služeb. Podmínky, za kterých můžete služby využívat, se dozvíte přímo v našem Centru služeb a pomoci AVAZ, Dvořákova 1331/20 405 01 Děčín II., nebo na telefóním čísle 773 772 684. Přijďte, budete vítáni.

 • Registrovanou službu odborné sociální poradenství
 • Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • Poradenství pro osoby se zdravotním postižením při úpravě automobilu na ruční ovládání a kontakty na specializované autoškoly
 • Poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vyhlášek a zákonů
 • Půjčování získaných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka aj.)
 • Zdravotní a rehabilitační cvičení jednotlivců na rehabilitačním stole, balonech nebo cvičení na žíněnkách, cvičení na rotopedu a MOTOmedu
 • Vzájemné poradenství - výměna zkušeností ve všech oblastech života lidí se zdravotním postižením
 • Půjčování publikací, dalších tiskovin, videokazet, a to nejen o postižených
 • Rady při odstraňování architektonických bariér, jak v bytech tak ve městech. Po našich ústních a písemných jednáních se podařilo v Děčíně jako prvním v ČR zavést nízkopodlažní autobusy do hlavních linek MHD
 • Rady při rekvalifikaci a zaměstnávání lidí s postižením
 • Poradenství pro nejtížeji postižené při získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání a kontaktech na specializované autoškoly a o šikmých schodišťových plošinách
 • Dvoudenní a sedmidenní rekondiční pobyty se zdravotně rehabilitačním programem, mnohdy doplněné o sportovní činnost
 • Zájmovou a kulturní činnost

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 684, e - mail: avaz.dc@seznam.cz